Inwokacja

Mantra Jivaka

Om Namo Shivago Silasa Ahang Karuniko Sapasatanang Osatha Tipa-Mantang Papaso Suriya-Jantang. Komalapato Paka-Sesi Wantami Bantito Sumethasso Arokha Sumana-Homi. (3x)

Piyo-Tewa Manussanang Piyo-Proma Namuttamo Piyo Nakha Supananang Pininsiang Nama-Mihang Namo Puttaya Navon-Navien Nasatit-Nasatien Ehi Mama Navien-Nawe Napai-Tang-Vien Navien Mahaku Ehi-Mama Piyong-Mama Namo-Puttaya. (1x)

Na-A Na-Wa Lokha Payati Vina-Santi. (3x)